Go to content
We create green value

Fortsatt svake markeder

08/02/2024

Norske Skogs EBITDA i fjerde kvartal 2023 var NOK 760 millioner, en økning fra NOK 327 millioner i tredje kvartal 2023. EBITDA for fjerde kvartal ble påvirket av driftssavbruddsforsikring på NOK 625 millioner, som også dekker 10 måneder i 2024 på NOK 460 millioner ved Norske Skog Saugbrugs. I tillegg ble EBITDA påvirket av NOK 57 millioner i gevinst ved salg av fabrikkområdet til Norske Skog Tasman. Kontantstrømmen fra driften i kvartalet var NOK 973 millioner, som forbedret den finansielle situasjon og likviditeten som følge av forsikringsoppgjøret på NOK 720 millioner i kvartalet. Markedene for publikasjonspapir er fortsatt svakt, og ytterligere kapasitetsstengninger vil være nødvendige. Etterspørselen etter emballasjepapir øker, men dette markedet opplever fortsatt overskuddskapasitet.

"Vi er veldig tilfredse med NOK 2,4 milliarder i forsikringsoppgjør for driftsavbrudd og tingskader knyttet til steinraset ved Norske Skog Saugbrugs i april 2023. Dette gir oss en mulighet til å vurdere alternativer for utvikling av Norske Skog Saugbrugs. Lavere produksjon gir relativt høyere faste kostnader i Bruck, Golbey og Saugbrugs mens fabrikkene transformeres, og påvirker driftsresultatet negativt i kvartalet. Så lenge opptrappingen av emballasjeproduksjon ved Bruck, og konverteringen med påfølgende produksjonsopptrapping på Golbey pågår, vil vi fortsette å ha relativt høyere kostnader per produsert tonn," sier Geir Drangsland, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrømmen fra driften var NOK 973 millioner i kvartalet sammenlignet med 173 millioner i forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av forsikringsproveny knyttet til tingskader og driftsavbrudd ved Norske Skog Saugbrugs på NOK 720 millioner, salgsproveny for Tasman på NOK 70 millioner og NOK 399 millioner i redusert arbeidskapital. Driftsresultatet i fjerde kvartal 2023 var NOK 629 millioner sammenlignet med driftsresultatet i tredje kvartal 2023 på NOK 36 millioner. Kvartalet ble positivt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdsettelsen av energikontrakter i Norge på NOK 97 millioner og negativt påvirket av nedskrivninger på NOK 88 millioner.

I kvartalet var resultat før skatt NOK 586 millioner sammenlignet med NOK 112 millioner i forrige kvartal. Nettoresultatet ble negativt påvirket av økte rentekostnader og lavere vurdering av finansielle investeringer. Netto rentebærende gjeld falt fra 2 662 til 2 590 millioner ved utgangen av kvartalet. Egenkapitalandelen var uendret på 42%.

Drift

Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 1,6 millioner tonn etter den midlertidige stengningen av Saugbrugs PM6, med 1,3 millioner tonn i Europa og 0,3 millioner tonn i Australia. Bruck (PM3) startet produksjon av resirkulert emballasjepapir i slutten av første kvartal, mens Golbey (PM1) vil starte i løpet av andre halvår 2024. Etter igangskjøringsperioden av Bruck og Golbey, vil Norske Skog ha en årlig kapasitet på 760 000 tonn av emballasjepapir.

Ifølge Euro Graph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 21% til og med november sammenlignet med samme periode ifjor. Etterspørselen etter magasinpapir fra henholdsvis SC og LWC falt med rundt 24% og rundt 26% til og med november sammenlignet med samme periode ifjor. I følge PPPCs australske handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir og LWC med henholdsvis 20% og 17% til og med november 2023 sammenlignet med samme periode i fjor.

Publikasjonspapir

Økte driftsinntekter sammenlignet forrige kvartal skyldes i hovedsak bokføringen av forsikringsoppgjøret knyttet til driftsavbrudd ved Norske Skog Saugbrugs, gevinsten ved salg av Tasman industriområde og salg av overskuddsenergi ved Norske Skog Golbey og Norske Skog Saugbrugs. Noe lavere salgspriser for publikasjonspapir ble oppveid av høyere levert salgsvolum sammenlignet med forrige periode. Prisnedgangen skyldtes svak etterspørsel og en ubalanse i markedet for publikasjonspapir. I fjerde kvartal bokførte Norske Skog de resterende NOK 625 millioner i driftsavbruddsforsikring som dekker fjerde kvartal i 2023 og de første ti månedene av 2024, samt NOK 52 millioner i tingskadeforsikring.

Variable kostnader per tonn økte i kvartalet, både i absolutte verdi og per tonn for råvare- og distribusjonskostnader, som følge av relativt høyere kostnader for tømmer og lengre transportavstander til kunder. Faste kostnader per tonn økte på grunn av høyere driftskostnader knyttet til oppryddingen etter steinraset ved Norske Skog Saugbrugs, noe som blir dekket av forsikringene.

Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 85% i kvartalet, henholdsvis 83% i Europa og 92% i Australasia. Saugbrugs PM6 er ikke medregnet i kapasitetstallene etter 27. april 2023. Svakere etterspørsel etter publikasjonspapir resulterte i noe driftstilpasninger gjennom kvartalet, som påvirket kapasitetsutnyttelsen i Europa.

Emballasjepapir

Emballasjepapirmaskinen ved Bruck opererer med 72% kapasitetsutnyttelse, noe som er i samsvar med opptrappingsplanen. Emballasjepapirproduksjonen vil nå full kapasitetsutnyttelse i løpet av det fjerde driftsåret. Driftsinntektene for tredje kvartal består av salgsinntekter fra produktleveranser og inntekter fra avfallsleveranser til energianlegget, som var mindre enn de variable- og faste kostnadene i perioden.

 

Nøkkeltall, fjerde kvartal 2023

NOK millioner (om ikke annet er oppgitt)

Q4 2023

Q3 2023

Q4 2022

YTD 23

YTD 22

Resultatregnskap

 

 

 

 

 

Totale inntekter

3 763

3 036

4 056

13 524

15 214

EBITDA

760

327

1 083

2 142

3 105

Driftsresultat

629

36

944

896

2 845

Resultat før skatt

586

112

1 097

591

2 778

 

 

 

 

 

 

EBITDA margin %

20.2

10.8

26.7

15.8

20.4

Kapasitetsutnyttelse publikasjonspapir %

85

89

78

82

87

 

 

 

 

 

 

Kontantstrøm

 

 

 

 

 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

973

173

745

1 928

2 040

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-677

-949

-872

-2 689

-1 956

 

Balanse

31.12.23

30.09.23

31.12.22

31.12.23

31.12.22

Totale eiendeler

14 755

13 898

13 609

14 755

13 609

Egenkapital

6 161

5 880

5 909

6 161

5 909

Egenkapital %

42

42

43

42

43

 

 

 

 

 

 

Status prosjekter

Norske Skog Golbey konverteringsprosjekter

Ved Norske Skog Golbey gjennomføres ombyggingen av avispapirmaskinen (PM1) til produksjon av resirkulert emballasjepapir mot oppstart i andre halvår av 2024. Norske Skog Golbey vil med tiden tilføre 550 000 tonn lavutslipps emballasjepapirkapasitet etter opptrappingsfasen i 2026. Produksjonen av emballasjepapir vil være fullt ut basert på resirkulert fiber. Golbey PM1 vil bruke fornybar energi generert fra biomasseanlegget, som er under utbygging på industriområdet til Golbey (Green Valley Energie).

Norske Skog Skogn nye TMP-linje

Norske Skog Skogn vil i andre kvartal 2024 fullføre byggingen av en ny termomekanisk tremasse (TMP)-linje til netto NOK 180 millioner, som vil erstatte returpapir med fersk fiber. Prosjektet utvikler seg i henhold til budsjett og tidsplan. Forventet oppstart vil være i andre kvartal av 2024. Den nye TMP-linjen vil redusere variable kostnader, i tillegg til å redusere NOx-utslipp, fossilt CO2-utslipp og avfall som sendes til deponi. Ved utgangen av fjerde kvartal var det investert om lag NOK 121 millioner i TMP-linjen.

Steinras ved Norske Skog Saugbrugs

Steinraset ved Norske Skog Saugbrugs den 27. april 2023 forårsaket vesentlige skader på bygningskonstruksjoner, kraner, maskiner og utstyr knyttet til papirmaskin PM6, som vil forbli ute av produksjon i hele 2024. Norske Skog Saugbrugs har avtalt et forsikringsoppgjør på inntil NOK 2,4 milliarder som dekker driftsavbrudd og tingskader. Norske Skog vil fortsette å vurdere alternativer for fremtidig produksjon på Norske Skog Saugbrugs-anlegget.

 

Utsikter

Utviklingen i den globale økonomien er av vital betydning for forbruket, og vil påvirke treforedlingsindustrien, og dermed Norske Skogs virksomheter og resultater. Etterspørselen etter Norske Skogs produkter har begynt å bli bedre men forventes å holde seg lav i 2024.

Råvare- og energimarkedene, som er viktige for både publikasjons- og emballasjepapir, forventes å forbli usikre selv om prisene har kommet nær historiske nivåer. Kostnadene for resirkulert papir har nærmet seg trendpriser, men både kvaliteten og tilgjengeligheten er dårligere. Denne trenden forventes å vedvare gjennom 2024. Massevirkeprisene økte jevnt gjennom 2023 og forventes å holde seg på høye nivåer i 2024.

Utvikling av innsatskostnader og etterspørsel etter papir vil fortsatt påvirke papirsalgsprisene i Europa. Den reduserte etterspørselen gjennom 2023, har skapt overskuddskapasitet i både publikasjons- og emballasjepapirmarkedet, og kapasitetsstenginger i industrien er nødvendig for å bedre markedsbalansen. Kapasitetsutnyttelsen forventes å forbli svak i den kommende perioden ettersom ytterligere stenginger er nødvendig. Norske Skogs europeiske virksomheter er konkurransedyktige på kostnader. Konsernet vil midlertidig tilpasse produksjonen etter kundenes etterspørsel.

Norske Skog Saugbrugs PM6 vil forbli utenfor SC-markedet i hele 2024. PM5 ble startet på nytt i fjerde kvartal for å betjene tidligere PM6 kunder. Produksjonen av resirkulert containerboard i Bruck forventes å øke i tråd med normal oppstartskurve. I Australasia har det vært gjennomført prisøkninger som vil påvirke de kommende periodene, men redusert etterspørsel i regionen kan påvirke eksportvolumer. Norske Skog vil fortsette å utvikle de industrielle anleggene, blant annet innen bioprodukter og fornybar energi, både på egenhånd og i partnerskap med andre.

Om Norske Skog

Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog-konsernet driver fire fabrikker i Europa som produserer trykkpapir, resirkulert emballasjepapir, energi og bioprodukter. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

 

Presentasjon og kvartalsmateriell

Selskapet vil ikke holde en live presentasjon, men vil arrangere et webinar idag klokken 08:30 for forhåndsregistrerte deltakere. Liveopptak, presentasjon, kvartalsregnskapet og pressemeldinger er tilgjengelig på www.norskeskog.com og publisert på www.newsweb.no under tickeren NSKOG. Hvis du ønsker å motta Norske Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette gjennom www.newsweb.no.

Norske Skog

kommunikasjon og samfunnskontakt

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo