Go to content
We create green value

Stabile markeder

19/04/2024

Norske Skogs EBITDA i første kvartal 2024 var NOK 76 millioner, en reduksjon fra NOK 760 millioner i fjerde kvartal 2023. EBITDA i fjerde kvartal ble vesentlig påvirket av driftssavbruddsforsikring på NOK 625 millioner ved Norske Skog Saugbrugs. EBITDA i første kvartal ble negativt påvirket av dekonsolideringen av Norske Skog Tasman på NOK 46 millioner og lavere europeisk CO2-kvotepris på NOK 32 millioner. Etterspørselen etter publikasjonspapir er stabilisert, men ytterligere kapasitetsstengninger vil fortsatt være nødvendige. Etterspørselen etter emballasjepapir øker, men preges fortsatt av overskuddskapasitet.

"Vi er svært tilfredse med etterspørselen etter våre publikasjonspapir produkter i første kvartal. Vi har investert nærmere EUR 500 millioner i emballasje- og energiprosjekter de siste tre årene, samtidig som vi fortsatt har en svært solid balanse og likviditetssituasjon. Vi er svært tilfredse med produksjonsøkningen på Bruck. Tilbakemeldingene fra våre kunder om produktkvalitet er positive, og dette er lovende for vår plan om å levere totalt 760 000 tonn emballasjepapir fra Bruck og Golbey til markedet i de kommende årene. Sammen med lederteamet på Saugbrugs har vi fortsatt å identifisere fremtidige muligheter for industrianlegget ved Saugbrugs, og vi håper å kunngjøre ytterligere detaljer i løpet av andre kvartal," sier Geir Drangsland, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrømmen fra driften var NOK -69 millioner i kvartalet sammenlignet med 973 millioner i forrige kvartal. Kontantstrømmen i første kvartal var påvirket av lav inntjening, sesongmessig økning i arbeidskapitalen og restruktureringskostnader. Driftsresultatet i første kvartal 2024 var NOK -177 millioner sammenlignet med driftsresultatet i fjerde kvartal 2023 på NOK 629 millioner. Kvartalet ble negativt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdsettelsen av energikontrakter i Norge på NOK 115 millioner.

I kvartalet var resultat før skatt NOK -382 millioner sammenlignet med NOK 586 millioner i forrige kvartal. Nettoresultatet ble blant annet negativt påvirket av valutaendringer uten kontanteffekt knyttet til rentebærende gjeld. Netto rentebærende gjeld økte fra NOK 2 590 til 3 246 millioner ved utgangen av kvartalet. Egenkapitalandelen var på 41%.

 

Drift

Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 1,6 millioner tonn, med 1,3 millioner tonn i Europa og 0,3 millioner tonn i Australia. Norske Skog Bruck (PM3) startet produksjon av resirkulert emballasjepapir i slutten av første kvartal av 2023, mens Norske Skog Golbey (PM1) vil starte i løpet av andre halvår 2024. Etter igangskjøringsperioden av Norske Skog Bruck og Norske Skog Golbey, vil Norske Skog ha en årlig kapasitet på 760 000 tonn av emballasjepapir.

Ifølge Euro Graph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 3% til og med februar sammenlignet med samme periode ifjor. Etterspørselen etter magasinpapir fra henholdsvis SC og LWC falt med rundt 3% og rundt 1% til og med februar sammenlignet med samme periode ifjor. I følge PPPCs australske handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir og LWC med henholdsvis 44og 12% til og med februar 2024 sammenlignet med samme periode i fjor.

«Tross fallende markeder og lavere maskinkapasiteter, er vi svært fornøyde med å ha oppnådd økte markedsandeler med et høyere salgsvolum i første kvartal 2024 sammenlignet med samme kvartal i fjor," sier Geir Drangsland, konsernsjef i Norske Skog.

 

Publikasjonspapir

Driftsinntektene gikk ned fra forrige kvartal hovedsakelig på grunn av bokføring av forsikringsoppgjøret knyttet til driftsavbrudd ved Norske Skog Saugbrugs i fjerde kvartal. Noe lavere salgsvolum og salgspriser for publikasjonspapir, dekonsolidering av Norske Skog Tasman og lavere europeiske CO2-kvotepriser påvirket resultatet negativt. Til tross for positiv etterspørsel i markedet for publikasjonspapir, er det fortsatt en ubalanse i markedet for publikasjonspapir.

Variable kostnader per tonn gikk ned i kvartalet, både i absolutte termer og per tonn for materialkostnader som følge av lavere energikostnader, men dette ble noe motvirket av høyere virkeskostnader i Norge. Distribusjonskostnadene økte noe i kvartalet. De faste kostnadene både i absolutte termer og per tonn gikk betydelig ned på grunn av lavere kostnader knyttet til opprydding etter steinraset ved Norske Skog Saugbrugs.

Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 86% i kvartalet, henholdsvis 85% i Europa og 89% i Australasia. Saugbrugs PM6 er ikke medregnet i kapasitetstallene etter 27. april 2024. Kapasitetsutnyttelsen i Europa ble påvirket av noe nedetid ved én av avispapirmaskinene ved Norske Skog Skogn i perioden.

Emballasjepapir

Papiremballasjemaskinen på Bruck produserer i tråd med opptrappingsplanen. Produksjonen av emballasjepapir vil nå full kapasitetsutnyttelse i løpet av det tredje produksjonsåret. Som følge av markedssituasjonen, var driftsinntektene for første kvartal lavere enn de totale produksjonskostnadene.

 

"Vi er dedikerte på å oppnå effektiv emballasjeproduksjon og levere kvalitetsprodukter fra både Bruck og Golbey fra andre halvdel av 2024," sier Geir Drangsland, konsernsjef i Norske Skog.

 

Nøkkeltall, første kvartal 2024

NOK millioner (om ikke annet er oppgitt)

Q1 2024

Q4 2023

Q1 2023

Resultatregnskap

 

 

 

Totale inntekter

2 688

3 763

3 320

EBITDA

76

760

675

Driftsresultat

-177

629

85

Resultat før skatt

-382

586

-148

 

 

 

 

EBITDA margin %

2.8

20.2

20.3

Kapasitetsutnyttelse publikasjonspapir %

86

85

78

 

 

 

 

Kontantstrøm

 

 

 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-69

973

430

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-377

-677

-367

 

Balanse

31.03.24

31.12.23

31.03.23

Totale eiendeler

14 644

14 755

14 502

Egenkapital

6 004

6 161

6 045

Egenkapital %

41

42

42

 

 

 

 

Status prosjekter

Norske Skog Golbey konverteringsprosjekter

Ved Norske Skog Golbey gjennomføres ombyggingen av avispapirmaskinen (PM1) til produksjon av resirkulert emballasjepapir mot oppstart i andre halvår av 2024. Norske Skog Golbey vil med tiden tilføre 550 000 tonn lavutslipps emballasjepapirkapasitet etter opptrappingsfasen i 2026. Produksjonen av emballasjepapir vil være fullt ut basert på resirkulert fiber. Golbey PM1 vil bruke fornybar energi generert fra biomasseanlegget, som er under utbygging på industriområdet til Golbey (Green Valley Energie).

Norske Skog Skogn nye TMP-linje

Norske Skog Skogn vil i andre kvartal 2024 fullføre byggingen av en ny termomekanisk tremasse (TMP)-linje til netto NOK 180 millioner, som vil erstatte returpapir med fersk fiber. Prosjektet utvikler seg i henhold til budsjett og tidsplan. Den nye TMP-linjen vil redusere variable kostnader, i tillegg til å redusere NOx-utslipp, fossilt CO2-utslipp og avfall som sendes til deponi. Ved utgangen av første kvartal var det investert om lag NOK 157 millioner i TMP-linjen.

Steinras ved Norske Skog Saugbrugs

Steinraset ved Norske Skog Saugbrugs den 27. april 2024 forårsaket vesentlige skader på bygningskonstruksjoner, kraner, maskiner og utstyr knyttet til papirmaskin PM6, som vil forbli ute av produksjon resten av 2024. Norske Skog Saugbrugs har avtalt et forsikringsoppgjør på inntil NOK 2,4 milliarder som dekker driftsavbrudd og tingskader. Norske Skog identifiserer for øyeblikket fremtidige muligheter for det industrielle anlegget til Norske Skog Saugbrugs.

 

Utsikter

Utviklingen i den globale økonomien er av vital betydning for forbruket, og vil påvirke treforedlingsindustrien, og dermed Norske Skogs virksomheter og resultater. Etterspørselen etter Norske Skogs produkter har begynt å bli bedre gjennom første kvartal av 2024, og forventes å forbedre seg ytteligere i 2024.

Råvare- og energimarkedene, som er viktige for både publikasjons- og emballasjepapir, forventes å forbli usikre selv om prisene har kommet nærmere historiske nivåer. Kostnadene for resirkulert papir har kommet nærmere trendpriser, men både kvaliteten og tilgjengeligheten har blitt forverret. Denne trenden forventes å vedvare gjennom hele 2024. Massevirkeprisene forventes å holde seg på høyere nivåer i 2024.

Utvikling av innsatskostnader og etterspørsel etter papir vil fortsatt påvirke papirsalgsprisene i Europa. Både publikasjons- og emballasjepapirmarkedet er preget av overskuddskapasitet, og kapasitetsstenginger i industrien er nødvendig for å bedre markedsbalansen. Kapasitetsutnyttelsen forventes å forbli svak i den kommende perioden ettersom ytterligere stenginger er nødvendig. Norske Skogs europeiske virksomheter er konkurransedyktige på kostnader. Konsernet vil midlertidig tilpasse produksjonen etter kundenes etterspørsel.

Produksjonen av resirkulert containerboard i Norske Skog Bruck forventes å øke i tråd med planene i de neste kvartalene. Imidlertid forventes negativ EBITDA fra emballasjepapirsegmentet i 2024 på grunn av faste kostnader knyttet til produksjonsoppstart av Norske Skog Golbey PM1 i andre halvdel av 2024.

Norske Skog Saugbrugs PM6 vil forbli utenfor SC-markedet i hele 2024. Potensielle investeringer i utvidelsesprosjekter ved Norske Skog Saugbrugs vil frigjøre en ytterligere forsikringskompensasjon på NOK 615 millioner. Produksjonen ved Norske Skog Saugbrugs PM5 utvikler seg tilfredsstillende og vil fortsette.

I Australasia ble det gjennomført prisøkninger på slutten av 2023, som forventes å ha positiv resultateffekt fremover, men redusert etterspørsel i regionen kan påvirke eksportvolumer. Norske Skog vil fortsette å utvikle de industrielle anleggene, blant annet innen bioprodukter og fornybar energi, både på egenhånd og i partnerskap med andre.

Om Norske Skog

Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog-konsernet driver fire fabrikker i Europa som produserer trykkpapir, resirkulert emballasjepapir, energi og bioprodukter. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

 

Presentasjon og kvartalsmateriell

Selskapet vil ikke holde en live presentasjon, men vil arrangere et webinar idag klokken 08:30 for forhåndsregistrerte deltakere. Liveopptak, presentasjon, kvartalsregnskapet og pressemeldinger er tilgjengelig på www.norskeskog.com og publisert på www.newsweb.no under tickeren NSKOG. Hvis du ønsker å motta Norske Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette gjennom www.newsweb.no.

 

Norske Skog

kommunikasjon og samfunnskontakt

 

Kvartalsrapport Norske Skog Q1 2024

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo