Go to content
We create green value

Sterkt resultat

31/10/2019

Norske Skogs EBITDA i tredje kvartal 2019 var NOK 505 millioner, en økning fra NOK 444 millioner i andre kvartal 2019.  EBITDA ble påvirket av gevinst ved salg av vannrettigheter tilknyttet Albury og tilsagn om CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs. Salgsvolumene og salgsprisene i Europa falt noe i tredje kvartal. Lavere innenlandsk etterspørsel i Australasia resulterte i et høyere eksportsalg til lav-margin markeder i Asia.

- Etter en vellykket børsnotering, er jeg svært tilfreds med å presentere et finansielt robust selskap som leverer solide økonomiske resultater til tross for utfordrende markedsforhold, spesielt for de australske fabrikkene. Salget av Albury-fabrikken vil betydelig styrke vår kontantbeholdning og redusere vår eksponering til de asiatiske lav-marginmarkedene fra 2020, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Driftsresultatet i tredje kvartal var NOK 1.113 millioner, sammenlignet med et driftsresultat på NOK 1.150 millioner i andre kvartal 2019. Netto resultat i tredje kvartal var NOK 1.018 millioner sammenlignet med et netto resultat på NOK 1.032 millioner i andre kvartal 2019, noe som i hovedsak skyldes endringer i verdsettelsen av elementer i kraftkontraktene uten kontanteffekt. Kontantstrøm fra driften ble redusert til NOK 150 millioner i kvartalet fra NOK 225 millioner i andre kvartal, som hovedsakelig skyldes endringer i arbeidskapitalen som følge av Saugbrugs CO2-kompensasjon, som vil bli mottatt i 2020. Netto rentebærende gjeld er NOK 852 millioner ved utgangen av tredje kvartal, med en egenkapitalandel på 55%.

Nøkkeltall, tredje kvartal 2019

Albury salget
Albury-fabrikken vil stanse produksjon av avispapir i løpet av desember 2019. Salget av Alburyfabrikken sammen med provenyet fra realisasjon av relaterte eiendeler, inkludert energi- og vannrettigheter, vil generere et netto kontantproveny på ca NOK 700 millioner kroner. Den regionale ledelsen har startet en prosess for å håndtere overtallige ansatte. Norske Skog vil utbetale sluttvederlag til ansatte og transaksjonskostnader på totalt ca 215 millioner kroner, som følge av salget.

Segmentinformasjon
Samlet årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,6 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,9 millioner tonn, mens i Australasia er kapasiteten 0,7 millioner tonn, hvor Albury har 0,3 millioner tonn.

Europa
Driftsinntektene falt fra foregående kvartal med lavere salgsvolumer og salgspriser. Variable kostnader pr. tonn gikk ned i tredje kvartal, og ble spesielt påvirket av tilsagnet om CO2-kompensasjon for Saugbrugs. Faste kostnader falt noe. I følge Eurograph falt etterspørselen etter avispapir i Europa med 6% til og med august i år sammenlignet med samme periode i fjor. Magasinpapiretterspørselen falt med 10%, mens etterspørselen etter LWC falt med 12%. Kapasitetsutnyttelsen var 90% i tredje kvartal, uendret fra andre kvartal.

Australasia
Totale driftsinntekter økte fra forrige kvartal på grunn av salg av vannrettigheter knyttet til salget av Albury. Salgsvolumene var på nivå med forrige kvartal, men EBITDA ble negativt påvirket av lav-margin salgsvolumer til Asia. Både variabel kostnad pr. tonn og faste kostnader var relativt uendret i kvartalet. I følge offisiell australsk handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i Australasia med 8% til og med september i år sammenlignet med samme periode i fjor. Etterspørselen etter magasinpapir falt med 1%. Kapasitetsutnyttelsen var 81% i perioden.

Utsikter
Markedsbalansen for publikasjonspapirer i Europa støttes av de annonserte kapasitetsstengelser og konverteringer i bransjen. Prisene har gått ned i tredje kvartal, og prisene forventes å holdes på nåværende nivå inn i det kommende kvartalet. Effekten av reduksjoner i salgspriser motvirkes i stor grad av reduserte kostnader på energi, massevirke og resirkulert papir.

Etter avvikling av avispapirproduksjon ved Albury i Australia i desember 2019, vil det være en vesentlig eksportreduksjon fra dagens nivå utover det innenlandske forbruket. Dette vil redusere regionens eksponering til det volatile og nåværende lavt prisede markedet i Asia, samt redusere valutaeksponeringen i regionen. Drevet av regional leveranseoptimalisering og eksportreduksjon, forventer vi at den regionale EBITDA vil forbedre seg med cirka 80 millioner kroner i 2020.

Norske Skog vil fortsette arbeidet med å forbedre kjernevirksomheten, konvertere noen av konsernets papirmaskiner og diversifisere virksomheten innen bioenergi, fiber og biokjemikalier.

Om Norske Skog
Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Publikasjonspapir inkluderer både avis- og magasinpapir.

Norske Skog-konsernet har syv fabrikker i fem land, med en årlig produksjonskapasitet på 2,6 millioner tonn. Avis- og magasinpapir selges gjennom salgskontorer og agenter til over 80 land. Konsernet har cirka 2400 ansatte. I tillegg til den tradisjonelle publikasjonspapirvirksomheten, har nye vekstinitiativer knyttet til fornybar energi, biokjemiske produkter og fiberprodukter blitt lansert.

Live presentasjon og kvartalsmateriell
Investorer og presse er invitert til konsernsjefens presentasjon av 3. kvartal i dag kl. 08:30 CET på MESH (Tordenskiolds gate 3, Oslo).

Konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke er tilgjengelig på www.norskeskog.com og publisert på www.newsweb.no under tickeren NSKOG.

Hvis du ønsker å motta Norske Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette gjennom www.newsweb.no.

Norske Skog Q3 2019 reports and press releases

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo