Go to content
We create green value

Sterkt resultat, utfordrende markeder

06/02/2020

Norske Skogs EBITDA i fjerde kvartal 2019 var NOK 560 millioner, en økning fra NOK 505 millioner i tredje kvartal 2019. EBITDA ble påvirket av gevinst ved salg av vannrettigheter og terminering av en energikontrakt i forbindelse med salget av fabrikken i Albury. I Europa økte salgsvolumene med en moderat nedgang i salgsprisene gjennom fjerde kvartal. Mindre innenlandsk etterspørsel i Australasia resulterte i mer eksportsalg med lave marginer fra regionen.

- Den sterke driften og finansielle utviklingen fortsatte gjennom hele 2019. Konsernet har en solid balanse og en sterk plattform til å kunne transformere den tradisjonelle publikasjonspapirvirksomheten til nye, grønne vekstsatsninger. De utfordrende markedsforholdene vil bli håndtert med en aktiv porteføljeforvaltning og nødvendige kostnadsreduserende initiativer, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Driftsresultatet i fjerde kvartal var NOK -117 millioner, sammenlignet med et driftsresultat på NOK 1.113 millioner i tredje kvartal 2019. Resultatet i fjerde kvartal var NOK -158 millioner sammenlignet med et resultat på NOK 1.018 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Resultatet var påvirket av restruktureringskostnader, som følge av stengningen av Albury, nedskrivninger av fabrikken på Tasman i New Zealand og ikke kontantmessige endringer i verdsettelsen av energikontrakter. Kontantstrøm fra driften var NOK -78 millioner i kvartalet, som er ned fra NOK 150 millioner i tredje kvartal, og som hovedsakelig skyldes utbetalinger til omstillingsaktivitetene i Australasia og betalt skatt. Netto rentebærende gjeld er NOK 919 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal, med en egenkapitalandel på 54%.

Nøkkeltall, fjerde kvartal 2019

 

NOK MILLIONER (om ikke annet opplyst) Q4 2019 Q3 2019 Q4 2018 YTD 2019 YTD 2018
Resultatregnskap          
Totale inntekter 3 344 3 187 3 378 12 954 12 642
EBITDA 560 505 199 1 938 1 032
Driftsresultat -117 1 113 412 2 398 926
Resultat for perioden -158 1 018 309 2 044 1 525
           
Kontantstrøm          
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -78 150 305 602 881
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 -1 -109 -180 -188
           
Driftsmargin og lønnsomhet (%)          
EBITDA margin 16.8 15.8 5.9 15.0 8.2
Avkastning på investert kapital (annualisert) 30.0 30.2 7.1 28.5 14.1
           
Kapasitetsutnyttelse (produksjon/kapasitet %) 88 88 94 89 95


Albury salget
Fabrikken på Albury stanset produksjon av avispapir den 5. desember 2019. Salget av fabrikken sammen med provenyet fra realisasjon av relaterte eiendeler, inkludert energi- og vannrettigheter, vil som tidigere annonsert generere et netto kontantproveny på ca. NOK 700 millioner kroner.

Segmentinformasjon
Samlet årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,3 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,9 millioner tonn, mens i Australasia er kapasiteten 0,4 millioner tonn.

Europa
Driftsinntektene økte fra forrige kvartal med høyere salgsvolumer og moderat nedgang i salgspriser. Variable kostnader per tonn forble uendret i fjerde kvartal, men med en underliggende reduksjon i variable kostnader for massevirke, returpapir og energi. Faste kostnader var noe høyere. I følge Eurograph falt etterspørselen etter avispapir i Europa med 7% til og med november sammenlignet med samme periode i 2018. Etterspørselen falt med 8% for superkalandrert magasinpapir (SC), og 11% for bestrøket magasinpapir (LWC). Kapasitetsutnyttelsen var 88% i fjerde kvartal, ned fra 90% i tredje kvartal.

Australasia
Driftsinntekter og EBITDA økte fra forrige kvartal på grunn av gevinst på NOK 255 millioner ved salg av vannrettigheter og terminering av energikontrakten ved Albury i kvartalet. Salgsvolumet falt sammenlignet med tredje kvartal. Lavere eksportpriser ble motvirket noe av valutaeffekter. Variable kostnader per tonn var på nivå med tredje kvartal. Faste kostnader var noe lavere i kvartalet. I følge offisiell handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i Australasia med 9% til og med desember sammenlignet med samme periode i 2018. Etterspørselen etter magasinpapir falt med 13%. Kapasitetsutnyttelsen var 86% i perioden, noe påvirket av nedleggelsen av Albury.

Utsikter
Markedsbalansen for publikasjonspapir i Europa er for tiden svakt grunnet kraftigere etterspørselsfall enn den langsiktige trenden. Prisene har falt inn i fjerde kvartal, og ytterligere prisnedgang forventes i første halvår av 2020. Effekten av salgsprisreduksjoner oppveies til en viss grad av reduserte kostnader til energi, virke og returpapir.

Til tross for avvikling av avispapirproduksjon ved Albury i Australia, derav en betydelig reduksjon i eksport av avispapir samt optimalisering av regionale leveranser, forventer vi at markedet i regionen vil være utfordrende i 2020. Konsernet vil derfor fortsette med å optimalisere driften i regionen samt søke å realisere merverdier på anleggene utover dagens produksjon av publikasjonspapir.

Norske Skog vil fortsette arbeidet med å forbedre kjernevirksomheten, konvertere noen av konsernets papirmaskiner og diversifisere virksomheten innen bioenergi, fiber og biokjemikalier.

Om Norske Skog
Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Publikasjonspapir inkluderer både avis- og magasinpapir.

Norske Skog-konsernet har seks fabrikker i fem land, med en årlig produksjonskapasitet på 2,3 millioner tonn. Avis- og magasinpapir selges gjennom salgskontorer og agenter til over 80 land. Konsernet har cirka 2.300 ansatte. I tillegg til den tradisjonelle publikasjonspapirvirksomheten, har nye vekstinitiativer knyttet til fornybar energi, biokjemiske produkter og fiberprodukter blitt lansert.

Live presentasjon og kvartalsmateriell
Investorer og presse er invitert til konsernsjefens presentasjon av 4. kvartal i dag kl. 08:30 CET på MESH (Tordenskiolds gate 3, Oslo).

Konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og pressemeldinger er tilgjengelig på www.norskeskog.com og publisert på www.newsweb.no under tickeren NSKOG.

Hvis du ønsker å motta Norske Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette gjennom www.newsweb.no.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør                                                                                                 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

Norske Skog finansmarkedet:                                                                                                 
Finansdirektør
Rune Sollie
Mob: 906 34 788

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo