Go to content
We create green value

Innkallelse til generalforsamling

26/03/2020

Norske Skog ASA avholder ordinær generalforsamling den 16. april 2020, kl. 13.00 i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS, Haakon VIIs gate 10 i Oslo. Innkallelse og påmeldingsskjema for generalforsamlingen, og årsrapport for 2019 er tilgjengelig på www.norskeskog.com. Innkallelse og instruks for registrering på generalforsamlingen vil bli sendt til alle aksjonærer med kjent adresse i dag.

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset (COVID-19) og for å sikre at den ordinære generalforsamlingen kan avholdes også i tilfelle det innføres ytterligere lovbestemte begrensninger for samling av personer, oppfordres aksjonærene på det sterkeste til å delta i årets generalforsamling gjennom enten å:

a) stemme elektronisk i forkant av generalforsamlingen - se nærmere informasjon under punkt 1 på side 3 i innkallelsen til generalforsamlingen (“the right to vote in advance of the general meeting”), eller
b) delta på generalforsamlingen ved fullmakt, med eller uten stemmeinstruks - se nærmere informasjon i punkt 2 på side 3 i innkallelsen til generalforsamlingen (“the right to attend the general meeting by proxy”).

Webcast: Det vil være mulig å følge den ordinære generalforsamlingen via en direktesendt webcast, der det vil være mulig å stille skriftlige spørsmål under sendingen, men ikke være mulig å avgi stemme. For å stille spørsmål til generalforsamlingen under møtet, må du identifisere deg med navn og antall aksjer. Nettadressen til webcasten er: Https://channel.royalcast.com/webcast/hegnarmedia/20200416_2/ 

En lenke vil også være tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.norskeskog.com. Papirutgaven av års- og bærekraftsrapporten for 2019 kan også fås ved å kontakte: info@norskeskog.com

Styret i Norske Skog ASA har godkjent følgende dagsorden for selskapets ordinære generalforsamling:

  1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkallelse og dagsorden
  2. Valg av person til å lede generalforsamlingen og en person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
  3. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2019 for Norske Skog ASA og konsernet, inkludert utdeling av utbytte
  4. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
  5. Styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse i samsvar med regnskapsloven § 3-3b
  6. Valg av valgkomiteéns medlemmer og godtgjørelse til styrende organer
  7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
  8. Forslag til styrets fullmakt til å erverve egne aksjer
  9. Forslag om styrefullmakt for aksjekapitalforhøyelser

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog Investor Relations:
Investor relations manager

Even Lund
Even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo