Go to content
We create green value

Robust drift, utfordrende markeder

23/04/2020

Norske Skogs EBITDA i første kvartal 2020 var NOK 379 millioner, en reduksjon fra NOK 560 millioner i fjerde kvartal 2019, som skyldes gevinst ved salg av vannrettigheter og terminering av en energikontrakt bokført i fjerde kvartal. Generalforsamlingen ble avholdt den 16. april, og vedtok å utbetale utbytte på 6,25 kroner per aksje. De verdensomspennende restriksjonene rundt bevegelser av varer og mennesker, som følge av COVID-19 pandemien, har i løpet av kort tid i betydelig grad påvirket driften og redusert etterspørselen etter publikasjonspapir.

- Norske Skog leverte et sterkt driftsresultat i første kvartal 2020. For øyeblikket merker vi effekten av koronarestriksjonene i de fleste av våre markeder. De utfordrende markedsforholdene vil bli håndtert gjennom en aktiv porteføljeforvaltning. Imidlertid vil vi utnytte vår sterke finansielle plattform til å kunne transformere den tradisjonelle publikasjonspapirvirksomheten til nye, grønne vekstsatsninger, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Driftsresultatet i første kvartal 2020 var på NOK 90 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK -117 millioner i fjerde kvartal 2019. Underskuddet i kvartalet var NOK 374 millioner sammenlignet med et underskudd på NOK 158 millioner kroner i forrige kvartal. Resultatet var påvirket av svakere norske kroner, urealiserte valutatap på gjeld og ikke-kontantmessige endringer i verdsettelsen av energikontrakter.

Kontantstrømmen fra driften var NOK 470 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK -78 millioner i forrige kvartal, og var positivt påvirket av frigjøring av arbeidskapital (inkludert mottatt CO2-kompensasjon i Norge) samt reduksjon i restruktureringsutbetalinger i Australia sammenlignet med forrige kvartal. Netto rentebærende gjeld var NOK 269 millioner ved utgangen av første kvartal, med en egenkapitalandel på 51%.

Nøkkeltall, første kvartal 2020

NOK MILLIONER (om ikke annet opplyst)

Q1 2020

Q4 2019

Q1 2019

YTD 2020

YTD 2019

Resultatregnskap

 

 

 

 

 

Totale inntekter

2 771

3 344

3 107

2 771

3 107

EBITDA

379

560

429

379

429

Driftsresultat

90

-117

253

90

253

Resultat for perioden

-374

-158

153

-374

153

 

 

 

 

 

 

Kontantstrøm

 

 

 

 

 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

470

-78

305

470

305

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

408

0

-92

408

-92

 

 

 

 

 

 

Driftsmargin og lønnsomhet (%)

 

 

 

 

 

EBITDA margin

13.7

16.8

13.8

13.7

13.8

Avkastning på investert kapital (annualisert)

20.2

30.0

26.0

20.2

26.0

 

 

 

 

 

 

Kapasitetsutnyttelse (produksjon/kapasitet %)

86

88

89

86

89


Koronasituasjonen

Norske Skog har og vil overvåke utviklingen av koronaviruset, og effektene det har på råvareleveranser og publikasjonspapirmarkedene. Som tidligere kommunisert, vil Norske Skog tilpasse driften til markedsutviklingen. Foreløpig opererer alle forretningsenheter som normalt, bortsett fra:

  • I Norge har Saugbrugs stanset produksjonen ved to papirmaskiner (PM4 og PM5) på grunn av negativ markedsutvikling som skyldes koronavirusbegrensningene. Av den grunn er 173 ansatte midlertidig permittert.
  • På New Zealand stanset produksjonen ved Tasmanfabrikken den 13. april på grunn av nasjonale begrensninger. Produksjonen ved fabrikken forventes å starte opp i slutten av neste uke på grunn av lettelser i det nasjonale coronaregimet.

Segmentinformasjon

Samlet årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,3 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,9 millioner tonn, mens i Australasia er kapasiteten 0,4 millioner tonn.

Europa
Driftsinntektene gikk ned fra forrige kvartal på grunn av lavere salgsvolum og salgspriser. Variabel kostnad per tonn falt noe i kvartalet med en underliggende reduksjon i variabel kostnad for massevirke, returpapir og energi. Faste kostnader var noe lavere. I følge Eurograph falt etterspørselen etter avispapir i Europa med 12% til og med februar sammenlignet med samme periode i 2019. Etterspørselen etter superkalandrert magasinpapir (SC) falt med 4%, mens etterspørselen etter LWC magasinpapir falt med 9%. Kapasitetsutnyttelsen var 86% i kvartalet, ned fra 88% i forrige kvartal.

Australasia

Salgsvolum og driftsinntekter falt fra forrige kvartal på grunn av stengningen av Albury. Asiatiske avispapirpriser holdt seg lave i kvartalet, og hadde mindre påvirkning på resultatet  ettersom eksportvolumene er redusert. Til tross for reduserte eksportvolumer og gunstige AUD-kurser til USD for eksportsalg, påvirket svake eksportpriser EBITDA-marginen negativt. Variabel kostnad per tonn økte sammenlignet med forrige kvartal. Faste kostnader gikk ned i kvartalet, men økte per tonn på grunn av lavere produksjonsvolum. I følge offisiell handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i Australasia med 16% til og med mars sammenlignet med samme periode i 2019. Etterspørselen etter magasinpapir falt med 15%. Kapasitetsutnyttelsen var 85% i perioden, ned fra 86% i forrige kvartal.

Utsikter

Den globale markedsbalansen for publikasjonspapir ble i april svekket på grunn av nasjonale pålagte restriksjoner etter utbruddet av koronaviruset. Dette hadde negative effekter for distribusjonen av aviser, kataloger og magasiner, samt usikkerhet rundt råvareleveranser. På kort sikt kan etterspørselsen falle mer enn den strukturelle nedgangen som har skjedd i 2019 og inn i 2020. Mangelfull råstofftilgang kan føre til midlertidige stengninger av produksjonen. Lavere salgspriser i første halvdel av 2020 vil til en viss grad bli motvirket av reduserte kostnader for energi, massevirke og returpapir.

Konsernet vil kontinuerlig overvåke og evaluere virkningen av koronasituasjonen på selskapets drift og forretningsutsikter. Helse og sikkerhet for konsernets ansatte er første prioritert under de rådende forholdene. Ytterligere tiltak knyttet til drift og likviditet kan ble iverksatt fremover.

I lys av denne ekstraordinære og utfordrende situasjonen, vil Norske Skog fortsette arbeidet med å forbedre kjernevirksomheten, konvertere noen av konsernets papirmaskiner og diversifisere virksomheten innen bioenergi, fiber og biokjemikalier.

Om Norske Skog

Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Publikasjonspapir inkluderer både avis- og magasinpapir.

Norske Skog-konsernet har syv forretningsenheter i fem land, med en årlig produksjonskapasitet på 2,3 millioner tonn og pelletskapaistet på 85 000 tonn. Avis- og magasinpapir selges gjennom salgskontorer og agenter til over 80 land. Konsernet har cirka 2 300 ansatte. I tillegg til den tradisjonelle publikasjonspapirvirksomheten og pelletsproduksjonen, har nye vekstinitiativer knyttet til fornybar energi, biokjemiske produkter og fiberprodukter blitt lansert.

Presentasjon og kvartalsmateriell

Det vil ikke være muligheter å være tilstede under kvartalspresentasjonen på grunn av koronabegrensninger. Konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og pressemeldinger er tilgjengelig på www.norskeskog.com og publisert på www.newsweb.no under tickeren NSKOG. Hvis du ønsker å motta Norske Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette gjennom www.newsweb.no.

Investorer har mulighet til å delta i en telefonkonferanse klokken 12:00, der Sven Ombudstvedt og Rune Sollie (finansdirektør) vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål. Telefonkonferansen vil bli holdt på engelsk. Registrer din deltakelse på telefonkonferansen via følgende e-postadresse: events@carnegie.no  Innringingsdetaljer vil bli distribuert til registrerte deltakere.

Norske Skog - Q1 presentation (pdf)

Norske Skog ASA - Quarterly Report Q1 2020 (pdf)

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør                                                                                                

Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

Norske Skog finansmarkedet:                                                                                                 
Investor Relation Manager

Even Lund
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo