Go to content
We create green value

Skogn biogass

Norske Skog Skogn planlegger et storskala biogassanlegg på Fiborgtangen. Ambisjonen er at anlegget skal bidra til et økonomisk og klimamessig løft for gårdbrukerne i Trøndelag.

Meld din interesse

Gårdbrukere som ønsker å delta kan melde sin interesse ved å fylle ut og sende inn dette skjemaetDet knytter seg ingen forpliktelser ved å sende inn dette skjemaet.

For spørsmål kontakt oss på skogn.biogass@norskeskog.com

Norske Skog Skogn vil hele tiden opprettholde prinsippet om én avtale og like vilkår for alle.

Beskrivelse av biogassanlegget

Norske Skog Skogn vil produsere opptil 10 000 tonn med bærekraftig drivstoff (bio LNG)

Anlegget kan ta imot opptil 600 000 tonn med husdyrgjødsel, talle og halm.

Det vil investeres over 500 millioner kroner i produksjons- og lagertanker, samt oppgraderings- og flytendegjøringsanlegg. De store investeringene muliggjør høy videreforedling av biogassen.

Investeringsbeslutning er planlagt ved slutten av 2023 eller starten av 2024, og produksjonsstart er estimert til 2026.

Norske Skog Skogn har søkt om investeringsstøtte fra Enova til anlegget.

Informasjon til gårdbrukeren

Status 
Det er omtrent 70 gårdbrukere med til sammen omtrent 170 000 tonn husdyrgjødsel som har signert leverandøravtale til anlegget. Det er behov for minimum ytterligere 300 000 tonn for å holde prosjektplanen. Dette volumet er allerede identifisert gjennom en rekke pågående dialoger.

Økonomi 
Gårdbrukeren er garantert å beholde minimum 15-40 % av tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg, avhengig av tørrstoffinnhold (TS) og transportavstand til biogassanlegget. Resterende tilskudd etter gårdbrukerens garanterte andel går til transportkostnader. Eventuelt overskudd etter transportkostnader går til gårdbrukerne (som tillegg til den allerede garanterte andelen av tilskuddet) og eventuelle underskudd dekkes av Norske Skog.

Den garanterte andelen av tilskuddet til den enkelte gårdbruker kan enkelt beregnes ved å legge inn transportavstand, tørrstoffinnhold, og mengde husdyrgjødsel i denne økonomikalkulatoren. Generelt er det bedre økonomiske vilkår for gårdbrukere med høyt tørrstoffinnhold og kort transportavstand. Gårdbrukere kan øke sin garanterte andel av tilskuddet ved å øke tørrstoffinnholdet i husdyrgjødselen gjennom avvanning.

Tabell: Oversikt over garantert andel av tilskuddet til gårdbrukeren.

Biorest 
Gårdbrukere som leverer husdyrgjødsel vil motta biorest tilbake, i den grad de har evne og lagerkapasitet til å motta bioresten. Gårdbrukere kan også avtale omfordeling seg imellom slik at biorest leveres direkte dit den er ønsket.

Dokumentasjon
Det vil oppgis dokumentasjon både på hva hver enkelt gårdbruker har levert, samt varedeklarasjon for bioresten som leveres tilbake. Norske Skog Skogn har dialog med en rekke aktører for å sikre at bioresten oppfyller krav og standarder. Anlegget vil også søke om driftstillatelse fra Mattilsynet, og vil ikke starte produksjonen før dette er oppnådd. Trygg biorest med høy kvalitet utelukkende basert på råstoff fra grønn sektor er en bærebjelke i prosjektet.

Varighet
Avtalen har en varighet på minimum 10 år fra driftstillatelse fra Mattilsynet er mottatt. Det er også mulig å velge varighet på 15 år for de som ønsker det.

Illustrasjon av anlegget

Illustrasjon av anlegget

Mer om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

For å stimulere til produksjon av biogass fra husdyrgjødsel så har Landbruksdirektoratet innført et tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Tilskuddssatsen er i dag satt til 833 kr. per tonn husdyrgjødsel justert for tørrstoffinnhold, der høyere tørrstoffandel gir større tilskudd. Satsen er den samme uavhengig av transportdistanse. Mer informasjon om tilskuddet finnes her.

«Norsk biogassproduksjon fra husdyrgjødsel er i dag altfor lav, til tross for potensialet til å være en svært viktig bidragsyter for å redusere klimagassutslippene i landbruket. Det er veldig positivt å se tilskuddsordningen for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg nå stimulerer landbruksnæringen til å satse på biogass» sier Bjørn Huso, Seksjonsleder i Landbruksdirektoratet.

Mer om biorest som gjødsel

Biogass produseres ved anaerob nedbrytning av organisk materiale, som husdyrgjødsel. Reststoffet fra prosessen kalles biorest. Norsk Landbruksrådgivning har dokumentert at bioresten har bedre næringsegenskaper enn husdyrgjødsel. Mattilsynet vil involveres i utforming av anlegget, slik at bioresten, samt prosedyrer og rutiner fra produksjonen, oppfyller alle krav. Dette vil sikre trygg biorest av høy kvalitet for gårdbrukerne.

«Flere landbruksbaserte biogassanlegg er et nasjonalt mål. Restene fra prosessen, kalt biorest, inneholder samme andel plantenæringsstoff som husdyrgjødsla og tilfører jorda viktige næringsstoffer. Denne satsningen vil være en positiv bidragsyter til bøndenes klimaregnskap, og styrker økonomien og bærekraften i landbruket» sier Jan Arve Langørgen, Rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning.

Biorest kan håndteres som vanlig husdyrgjødsel etter mottak på gården, men kan ikke lagres sammen med husdyrgjødsel. Flytende biorest bør lagres i tett lager på linje med flytende husdyrgjødsel for å unngå tap av nitrogen og utslipp av klimagasser. Regelverket for spredning av biorest vil være det samme som for husdyrgjødsel.

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo