Go to content

Storskala biogassproduksjon på Skogn

Norske Skog Skogn undersøker muligheten for et storskala biogassanlegg på Fiborgtangen. Ambisjonen er at dette skal gi et betydelig klimaløft for landbruket i Trøndelag, samt å bidra til mer bærekraftig og lønnsom drift for gårdbrukere.

Meld din interesse

Hvis du ønsker å bidra med din husdyrgjødsel for å kunne realisere biogassanlegget på Skogn, så meld gjerne inn din interesse ved å fylle inn og sende oss dette skjemaet.  

Biogassproduksjon på Fiborgtangen

Norske Skog Skogn og Levanger Drift & Montasje har, i samråd med Statsforvalteren i Trøndelag, og Norsk Landbruksrådgivning, sett på muligheten for å etablere et storskala biogassanlegg på Fiborgtangen. Anlegget sikter mot opptil 700,000 tonn med husdyrgjødsel årlig, som vil kreve innsamling fra et betydelig antall gårdsbruk. Størrelsen er avgjørende for å oppnå storskalafordeler i prosjektet gitt det lave energiinnholdet i husdyrgjødsel. Prosjektet vil bidra til reduserte klimagassutslipp, reduserte kostnader, tilgang på biorest, samt grunnlag for produksjon av grønn energi. 

Viktigheten av biogass

Det er økende behov for energi og et akutt behov for reduserte klimagassutslipp globalt. Det finnes i dag svært få løsninger som adresserer begge behovene samtidig. Biogass er en slik løsning. Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel reduserer utslipp til luft fra landbruket og bidrar til økt tilbud av grønn energi. Norge har en ambisjon om at 25 % av all husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon, men i dag er dette tallet kun 1 %.

Illustrasjon av anlegget

Illustrasjon av anlegget

Transporttilskudd

For å stimulere til produksjon av biogass fra husdyrgjødsel så har Landbruksdirektoratet innført et transporttilskudd til gårdbrukerne. Tilskuddssatsen er i dag satt til 833 kr. per tonn husdyrgjødsel justert for tørrstoffinnhold, der høyere tørrstoffandel gir større tilskudd. Satsen er den samme uavhengig av transportdistanse. Ved å levere husdyrgjødsel til et biogassanlegg på Fiborgtangen, så vil gårdbrukeren kunne beholde minst 15-25 % av eget tilskudd avhengig av transportavstand, resterende vil dekke transportkostnader.

«Norsk biogassproduksjon fra husdyrgjødsel er i dag altfor lav, til tross for potensialet til å være en svært viktig bidragsyter for å redusere klimagassutslippene i landbruket. Det er veldig positivt å se transporttilskuddsordningen nå stimulerer landbruksnæringen til å satse på biogass» sier Bjørn Huso, Seksjonsleder i Landbruksdirektoratet.

Biorest som gjødsel

Biogass produseres gjennom anaerob nedbrytning av organisk materiale, som husdyrgjødsel. Reststoffet fra prosessen kalles biorest. Norsk Landbruksrådgivning har dokumentert at bioresten har bedre næringsegenskaper enn husdyrgjødsel. Mattilsynet vil involveres i utforming av anlegget, slik at bioresten, samt prosedyrer og rutiner fra produksjonen, oppfyller alle krav. Dette vil sikre trygg drift og bruk for gårdbrukerne.

«Flere landbruksbaserte biogassanlegg er et nasjonalt mål. Restene fra prosessen, kalt biorest, inneholder samme andel plantenæringsstoff som husdyrgjødsla og tilfører jorda viktige næringsstoffer. Denne satsningen vil være en positiv bidragsyter til bøndenes klimaregnskap, og styrker økonomien og bærekraften i landbruket» sier Jan Arve Langørgen, Rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning.

Håndtering av biorest

Biorest kan håndteres som vanlig husdyrgjødsel etter mottak på gården, men kan ikke lagres sammen med husdyrgjødsel. Flytende biorest bør lagres i tett lager på linje med flytende husdyrgjødsel for å unngå tap av nitrogen og utslipp av klimagasser. Regelverket for spredning av biorest vil være det samme som for husdyrgjødsel.

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo