Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / Investors / Press releases / Norwegian press releases

Innkallelse til ordinær generalforsamling

25 March 2021

Norske Skog ASA avholder ordinær generalforsamling den 15. april 2021, kl. 13.00 på selskapets kontor i Sjølyst plass 2, 0278 Oslo. Innkallelse og stemmeskjema er tilgjengelig på www.norskeskog.com. Innkallelse og stemmeskjema vil bli sendt til alle aksjonærer med kjent adresse i dag.

VIKTIG INFORMASJON:
For å minimere risikoen for spredning av coronaviruset (covid-19) og for å sikre at generalforsamlingen kan avholdes i henhold til gjeldende lover og forskrifter som gjelder for Oslo kommune, er det ikke adgang til å delta fysisk på generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å: 

  1.    forhåndsstemme elektronisk – se ytterligere informasjon i punkt 1 på side 7 ("rett til å forhåndsstemme"), eller
  2.    delta på den ordinære generalforsamlingen ved fullmakt gitt til møteleder, med eller uten stemmeinstruks – se ytterligere informasjon i punkt 2 på side 8 ("rett til å delta på generalforsamlingen ved fullmakt") 

Webcast: Det vil være mulig å følge den ordinære generalforsamlingen via webcast, men det vil ikke være mulig å stemme via slik deltakelse. Internettadressen for webcast vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norskeskog.com

Styret i Norske Skog ASA har godkjent følgende dagsorden for selskapets ordinære generalforsamling:

  1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkallelse og dagsorden
  2. Valg av møteleder for generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen
  3. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for Norske Skog ASA og konsernet for regnskapsåret 2020, herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring
  4. Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
  5. Valg av styremedlemmer og godtgjørelse til styrende organer
  6. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor
  7. Forslag til styrefullmakt til å erverve egne aksjer
  8. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
 

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com 
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog Investor Relations: 
Investor relations manager
Even Lund
Even.lund@norskeskog.com  
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo