Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / About Norske Skog / Press room / Press releases / Norwegian press releases

Fall i etterspørselen som følge av coronapandemien

16 July 2020

Norske Skogs EBITDA i andre kvartal 2020 var NOK 138 millioner, en reduksjon fra NOK 379 millioner i første kvartal 2020, som hovedsaklig skyldes nasjonale restriksjoner rundt bevegelser av varer og mennesker, som følge av coronapandemien. Restriksjonene hadde stor negativ påvirkning på driften, som var forårsaket av et plutselig og betydelig fall i etterspørselen etter publikasjonspapir.

- Coronapandemien hadde betydelige negative effekter på etterspørselen i alle våre markeder. Vi har håndtert de utfordrende markedsforholdene ved å tilpasse produksjonen til markedsbehovene ved alle forretningsenhetene, med unntak av normal pelletsdrift ved Taupo-fabrikken på New Zealand. Arbeidet for å konvertere to avispapirmaskiner til emballasjekvaliteter ved våre fabrikker i Bruck og Golbey pågår for fullt. Vår sterke finansielle plattform vil bli viktig i vår strategi for å transformere den tradisjonelle publikasjonspapirvirksomheten til emballasje og nye, grønne vekstsatsninger, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Driftsresultatet i andre kvartal 2020 var på NOK -122 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK 90 millioner i første kvartal 2020. Endringen skyldes i hovedsak bokførte nedskrivninger på anleggene. Underskuddet i kvartalet var NOK 59 millioner sammenlignet med et underskudd på NOK 374 millioner kroner i forrige kvartal. Første kvartal ble påvirket av urealisert valutatap som bare delvis ble reversert i andre kvartal fordi den norske kronen var sterkere ved slutten av kvartalet.

Kontantstrøm fra drift var -109 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med 470 millioner kroner i forrige kvartal. Første kvartal var i stor grad positivt påvirket av CO2-kompensasjon, salg av CO2-kvoter og valutagevinst ved gjennomføringen av Alburysalget. Andre kvartal ble negativt påvirket ved betaling av inntektsskatter hovedsakelig i Golbey. Netto rentebærende gjeld var 329 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, med en egenkapitalandel på 52%

Nøkkeltall, andre kvartal 2020 

 

Reindustrialisering av Norge 
Norske Skog planlegger å investere og konvertere to avispapirmaskiner ved Bruck og Golbey. Det betydelige fallet i etterspørselen etter publikasjonspapir forventes ikke å bli reversert fullt ut, og på et tidspunkt i den nærmeste fremtiden kan det også påvirke driften ved Norske Skogs seks papirmaskiner i Norge.

- Coronapandemien har fremskyndet behovet for en rask omlegging av den norske publikasjonspapirvirksomheten til andre segmenter innen treforedlingsindustrien. Vi har flere lovende og pågående prosjekter innen biokompositter og –kjemikalier, og vi vurderer muligheten for å produsere bleket kjemisk-termomekanisk masse i Norge. En norsk investeringsbeslutning vil være avhengig av langsiktige, stabile markeds- og politiske forhold innen energi, logistikk og klimapolitikk. Å sikre robuste driftsmiljøer med sterk politisk støtte ville være det første trinnet i en grønn reindustrialisering av hele den energiforedlende prosessindustrien i Norge, sier Sven Ombudstvedt, administrerende direktør i Norske Skog.

Segmentinformasjon
Samlet årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,3 millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,9 millioner tonn, mens i Australasia er kapasiteten 0,4 millioner tonn.

Europa
Driftsinntektene gikk ned fra forrige kvartal på grunn av lavere salgsvolum som følge av redusert etterspørsel. Salgsprisene holdt seg relativt stabile gjennom hele kvartalet. Variabel kostnad per tonn falt i kvartalet på grunn av en underliggende reduksjon i etterspørselen etter innsatsfaktorer. I Norge ble Norske Skog tvunget til å videreselge overskuddskraft til priser betydelig under kontraktsprisene. Faste kostnader var lavere på grunn av midlertidige permitteringer som følge av nedetid på maskinene. I følge Eurograph falt etterspørselen etter avispapir i Europa med 21% til og med mai sammenlignet med samme periode i 2019. Etterspørselen etter superkalandrert magasinpapir (SC) falt med 15%, mens etterspørselen etter LWC magasinpapir falt med 21%. Kapasitetsutnyttelsen var 70% i kvartalet, ned fra 86% i forrige kvartal.

Australasia
Salgsvolum og driftsinntekter falt fra forrige kvartal på grunn av markedseffekter forårsaket av redusert etterspørsel. På grunn av et plutselig fall i den australske etterspørselen etter publikasjonspapir, økte eksporten til det lav-prisede asiatiske markedet sammenlignet med det forrige kvartalet. Totale inntekter inkluderer gevinst ved skogsalget på Tasmania. Variabel kostnad per tonn falt i kvartalet på grunn av en underliggende reduksjon i etterspørselen etter innsatsfaktorer. Faste kostnader gikk ned i kvartalet som følge av midlertidige permitteringer. I følge offisiell handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i Australasia med 24% til og med juni sammenlignet med samme periode i 2019. Etterspørselen etter magasinpapir falt med 19%. Kapasitetsutnyttelsen var 65% i perioden, ned fra 85% i forrige kvartal.

Utsikter
En fortsatt oppmykning av de nasjonale restriksjonene forårsaket av den globale coronapandemien, forventes å ha en positiv effekt på etterspørselen etter publikasjonspapir ettersom varehandelen generelt vil øke. Nedleggelse av flere trykte publikasjoner globalt kan tyde på at deler av etterspørselen etter publikasjonspapir ikke vil bli reversert. Usikkerhet i markedet og lav kapasitetsutnyttelse kan på kort sikt ha en negativ innvirkning på salgsprisene. Imidlertid vil lavere salgspriser i andre halvår av 2020 til en viss grad bli motvirket av en kostnadsnedgang på energi, massevirke og resirkulert papir.

Konsernet vil kontinuerlig overvåke og evaluere virkningen av koronasituasjonen på selskapets drift og forretningsutsikter. Helse og sikkerhet for konsernets ansatte er første prioritet under de rådende forholdene. Ytterligere tiltak knyttet til drift og likviditet kan ble iverksatt fremover.

I lys av denne ekstraordinære og utfordrende situasjonen, har Norske Skog et mål om å bli en ledende produsent av resirkulert bølgepapp, forbedre og optimalisere kontantstrømmen fra kjernevirksomheten, samt diversifisere og innovere inn fiber og energi.

 

Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert bølgepapp etter de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet to publikasjonspapirfabrikker og et pelletsanlegg i Australasia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende fiberprosjekter. Konsernet har cirka 2.300 ansatte i fem land, har hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

Presentasjon og kvartalsmateriell  
Det vil ikke være muligheter å være tilstede under kvartalspresentasjonen. Konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og pressemeldinger er tilgjengelig på www.norskeskog.com og publisert på www.newsweb.no under tickeren NSKOG. Hvis du ønsker å motta Norske Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette gjennom www.newsweb.no.

Investorer har mulighet til å delta i en videokonferanse klokken 10:00, der Sven Ombudstvedt og Rune Sollie (finansdirektør) vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål. Videokonferansen vil bli holdt på engelsk. Registrer din deltakelse på videokonferansen via følgende e-postadresse: ir@norskeskog.com. Detaljer om videotilkobling vil bli distribuert før konferansen til registrerte deltakere.

Norske Skog - Q2 presentation (pdf)

Norske Skog ASA - Quarterly report (pdf)

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:

Kommunikasjonsdirektør                                                                                                
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

               

Norske Skog finansmarkedet:                                                                                              
Investor Relation Manager
Even Lund
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo